Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro nákup v internetovém obchodně www.zahulimeuvidime.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele).

Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem internetového obchodu www.zahulimeuvidime.cz je Nargila s.r.o., místem podnikání: Na Hlinách 6929/25 Trnava, IČ 46485783. Kontaktní údaje na prodávajícího jsou:

 • poštovní adresa pro doručování: Na Hlinách 25, 91701 Trnava,
 • telefonní číslo kontaktní osoby: 722 145 274,
 • adresa pro doručování elektronické pošty: info@zahulimeuvidime.cz,
 • číslo účtu vedeného ve FIO CZ v měně Kč: 2600412710/2010
 • číslo účtu pro slovenské zákazníky vedeného ve FIO SK v měně EUR: 2600412710/8330
 

Prodávající prostřednictvím internetového obchodu www.zahulimeuvidime.cz nabízí prodej vodních dýmek, tabáků do vodních dýmek, uhlíků a souvisejícího zboží.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky pro nákup zboží jsou smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

III. Uzavření kupní smlouvy, cena a platnost nabídky, vyřízení objednávky

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.zahulimeuvidime.cz vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (popř. služby) za uvedených (zveřejněných) podmínek (dále jen též „návrh na uzavření kupní smlouvy").

Objednávkou kupujícího je doručení objednávky kupujícího prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek www.zahulimeuvidime.cz učiněné na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávkou kupujícího se rozumí i objednávka učiněná telefonicky či emailem.

Závaznou nabídkou prodávajícího je závazné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, kterou prodávající potvrzuje objednávku kupujícího zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží. Nedílnou součástí závazné nabídky prodávajícího je uvedení kupní ceny poptávaného zboží, vč. nákladů na dopravu a předpokládaného termínu dodání zboží od uzavření kupní smlouvy. Závazná nabídka prodávajícího je prodávajícím potvrzována kupujícímu emailem za zadanou emailovou adresu.

Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou koncové. Všechny ceny, včetně cen akčních, platí do odvolání prodávajícím nebo do vyprodání zásob. Po doručení objednávky kupujícího prodávajícímu vždy platí cena, za niž bylo zboží objednáno.

Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné nabídky prodávajícího učiněné prodávajícím vůči kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami pro nákup zboží, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení jeho objednávky. Poté, co je zásilka s předmětem objednávky vyřízena, tj. předána k odeslání kupujícímu, prodávající na emailovou adresu kupujícího zasílá automatické potvrzení, spolu s informací o způsobu dopravy, vč. identifikačních údajů o přepravci a o zásilce.

IV. Platba za zboží, přechod vlastnického práva ke zboží

Úhradu kupní ceny (platbu za zboží) je možné realizovat nejpozději při převzetí zboží v hotovosti (pouze při tzv. osobním odběru či rozvozu po Brně), bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním objednaného zboží či dobírkou při převzetí zboží kurýrovi doručovatele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny po převzetí zboží, resp. převzetím zboží po zaplacení kupní ceny.

V. Doprava

Objednané zboží je zpravidla zasíláno prostřednictvím třetího subjektu. Dodávka objednaného zboží je zpravidla realizována následující pracovní den poté, co je zboží předáno k přepravě, dle podmínek pro dodání zboží provozovatele poštovní licence. Podmínky dodání zboží se řídí obchodními podmínkami příslušného přepravce. 

Do zahraničí nezasíláme výrobky podléhající spotřební dani.

VI. Storno a změna objednávky kupujícím

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před potvrzením objednávky kupujícího prostřednictvím závazné nabídky prodávajícího.

Žádá-li kupující změnu objednávky po doručení závazné nabídky prodávajícího, je povinen prodávajícího neprodleně písemně či formou emailové zprávy informovat. Byla-li však již příslušná objednávka expedována prodávající kupujícímu zpravidla nevyhoví.

VII. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Kupující, který uzavře kupní smlouvu s prodávajícím jako spotřebitel ve smyslu ust. § 52 OZ, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Převzal-li kupující zboží, je povinen je v případě odstoupení od smlouvy vrátit bezodkladně na adresu prodávajícího. Prodávající se v případě splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy zavazuje vrátit kupujícímu zaplacené finanční prostředky nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Právo odstoupit od smlouvy, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Právo na odstoupení do smlouvy dle tohoto článku neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

VIII. Informace o službách po prodeji a o zárukách

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

IX. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště (příp. doručovací adresa)
 • datum narozenína dodávku zboží 
 • telefonní číslo
 • emailová adresa

byly prodávajícím po dobu neurčitou zpracovávány ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění pro účely:

 • potřeby při provozování internetového obchodu www.zahulimeuvidime.cz., a to zejména k těmto účelům:
  • ověření a budoucího prokázání věku kupujícího v okamžiku jeho objednávky;
  • marketingu a reklamy.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití, jsou uchovávány toliko prodávajícím a nejsou sdíleny třetím osobám. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat o jejich vymazání a to písemně na adrese prodávajícího.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

X. Ostatní

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány ve vlastním procesu objednávky dle v čl. III. těchto obchodních podmínek pro nákup zboží. Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená kupní smlouva archivována.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

XI. Závěrečná ustanovení

Objednávat a nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zahulimeuvidime.cz jsou oprávněny pouze osoby starší 18 let.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasláním dotazníku "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem v e-shopu provozovaném prodávajícím.

Obchodní podmínky pro nákup zboží platí od 1.8.2013. V souvislosti s novelizacemi příslušných právních norem, či v důsledku změny obchodních záměrů či prodávající vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pro nákup zboží. Příslušnou změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na stránkách internetového obchodu www.zahulimeuvidime.cz. Vydáním a nabytím účinnosti nové verze podmínek pro nákup zboží automaticky zaniká jejich předchozí verze.

Převzetí zásilky

Převzetí zásilkyKupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu a v případě nesrovnalostí nás kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány. Všechny balíky které by mohly být při přepravě poškozeny jsou zasílány se štítkem "křehké". Proto za případné poškození při přepravě je zodpovědný přepravce a tuto reklamaci je nutno řešit přímo s ním (co nejdříve od zjištění poškození, pozdější reklamace nemusí být uznána).

Postup při reklamaci:

Postup při reklamaciV případě výskytu nějaké závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat, buď osobně (po dohodě), nebo zasláním poštou na adresu uvedenou v kontaktech (nikoli však dobírkou) spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Zboží Vám bude vyměněno, nebo opraveno do 30ti dnů od doručení a po předchozí domluvě zasláno zpět na naše náklady. V případě nedostupnosti Vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Podmínky pro vrácení peněz:

Podmínky pro vrácení peněz

 1. Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
 2. K vracenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
 3. Vracenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření buď na Váš bankovní účet, nebo poštou.